Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Biträdesavtal WGR

Parter:

Personuppgiftsbiträde

WGR Data AB, 556731-9602 (nedan benämnd personuppgiftsbiträde)

samt

Personuppgiftsansvarig Hudik Hästsport 

Företag, förening eller organisation som abonnerar på av WGR Data AB tillhandahållen e-handelsplattform eller FSY system. (nedan benämnd personuppgiftsansvarig)

Definitioner

Behandling av personuppgifter

Åtgärder som vidtas i fråga om behandling av personuppgifter oavsett dess form och gränssnitt.

Personuppgiftsansvarig

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Driftleverantör

Driftleverantörer av WGR Data AB´s serverpark som används för drift av e-handelsplattformen samt FSY system.

Syfte

Syftet med detta avtal som ligger med som en bilaga vid godkännande av WGR Data AB´s abonnemangsvillkor är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning sker i enlighet med Dataskyddsförordningens krav (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679) och enligt vad som överenskommits i detta avtal.

Instruktioner

Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner. Personuppgiftsbiträdet får inte behandla personuppgifterna för egna ändamål.

För det fall Personuppgiftsbiträdet saknar instruktioner som denne bedömer är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska Personuppgiftsbiträdet, utan dröjsmål, informera Personuppgiftsansvarig om detta och invänta instruktioner.

Personuppgiftsbiträdets åtaganden

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att tillämpa gällande svensk lagstiftning vid personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifterna till tredje land annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast lämna ut personuppgifterna till de inom sin egen organisation som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifterna eller annan information om personuppgiftsbehandlingen till tredje man annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke, med undantag för när sådant utlämnande kan krävas enligt lag.

För det fall myndighet eller annan tredje man begär ut information från Personuppgiftsbiträdet som rör personuppgiftsbehandlingen ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål vidarebefordra sådan framställan till Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ska vid behov assistera Personuppgiftsansvarig med att ta fram information som begärts av tredje man.

Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda Personuppgiftsansvarig eller agera för Personuppgiftsansvarigs räkning gentemot tredje man med undantag från vad som framgår av punkten ”Kontaktperson” nedan.

Säkerhet

Personuppgiftsbiträdet ska vidta överenskomna säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdet intygar att dennes verksamhet i alla delar sköts på ett sätt som säkerställer efterlevnad av personuppgiftslagens krav på adekvat säkerhetsnivå. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa myndighetsbeslut gällande säkerhetsåtgärder för personuppgiftshanteringen.

Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera Personuppgiftsansvarig vid upptäckt av eller misstanke om obehörig åtkomst av personuppgifterna.

För att kunna säkerställa att Personuppgiftsbiträdet vidtar tillräckliga säkerhetsåtgärder har Personuppgiftsansvarig rätt till nödvändig insyn i Personuppgiftsbiträdets verksamhet, system och personuppgiftshantering. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål, på Personuppgiftsansvariges begäran, tillhandahålla Personuppgiftsansvarig med den information Personuppgiftsansvarig behöver för att kunna utöva sin insyn.

Underleverantörer

Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att anlita annan underleverantör än driftleverantör för behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, utan godkännande från denne.

Personuppgiftsbiträdet ska vid inhämtande av samtycke tillhandahålla Personuppgiftsansvarig med information som den Personuppgiftsansvarige anser nödvändig angående underleverantören inklusive, men inte begränsat till:

  • Underleverantörens bolagsnamn
  • Var underleverantören är lokaliserad
  • Vilket land underleverantören kommer att behandla Personuppgiftsansvariges personuppgifter i
  • Vilken typ av tjänst underleverantören kommer att utföra

Efter inhämtande av samtycke får Personuppgiftsbiträdet såsom ombud för Personuppgiftsansvarig teckna ett avtal med underleverantören enligt vilket underleverantören, som personuppgiftsbiträde för Personuppgiftsansvarig, åtar sig samma skyldigheter som framgår av detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran översända en kopia på avtalet som tecknats.

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att informera Personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att upphöra att använda sig av en underleverantör.

Kontaktperson

Vid tredjeparts överskridanden ska parterna utse var sin kontaktperson med ansvar för parternas samarbete. Ändring av kontaktperson eller kontaktuppgifter ska skriftligen meddelas den andra parten.

Rättelse och radering av personuppgifter

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter efter instruktioner från Personuppgiftsansvarig.

Efter det att Personuppgiftsansvarig skriftligen begärt radering av personuppgifter får Personuppgiftsbiträdet endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera personuppgifterna utan dröjsmål men senast inom etthundratjugo (120) dagar.

Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, återlämna personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdet får vid avtalets upphörande endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera personuppgifterna utan dröjsmål men senast vid avtalets upphörande.

Överlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas utan andra parts godkännande. Överlåtelser ska utgöra bilaga till detta avtal.

Avtalstid

Detta tilläggsavtal gäller under den tid Personuppgiftsansvarig är kund hos WGR Data AB. Vardera part har rätt att skriftligen säga upp avtalet. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om tre (3) månader. Part är berättigad att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om motparten:

  1. Gör sig skyldig till väsentligt brott mot bestämmelser i detta avtal, och underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från mottagande av skriftlig begäran därom från den andra parten, eller
  2. Försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling eller annars är på obestånd.

Tvister och tillämplig lag

Svensk rätt ska vara tillämplig på avtalet. Tvister i anledning av avtalet ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

Övrigt

I händelse av motstridiga uppgifter har abonnemangsavtalet företräde före denna bilaga.

Ändringar eller tillägg till detta tilläggsavtal kan komma att ske varpå WGR Data AB i förekommande fall informerar om detta i tillgängliga informationskanaler som nyhetsbrev, nyhet på Wikinggruppen.se samt informationsytor i e-handelsplattformen.

Kundtjänst

Hos Hudik Hästsport får du personlig service och snabb leverans.

 

Butiken hittar du i Glada Hudik:

Hudik Hästsport 

Östanbräcksvägen 67

824 93 Hudiksvall 

 

BUTIKENS ÖPPETTIDER: 

info/oppettider-i-butik 
 

 

 

 

 

Webbutiken har ALLTID öppet när det passar DIG!

Det går perfekt att beställa i webbutiken och få levererat i skåp utanför butik 

 

 

Kontakta oss via E-post dygnet runt. Vi har som mål att du ska ha fått svar på dina frågor inom 24 timmar under vardagar.

info@hudikhastsport.se

 

Du kan även nå oss på mobil när vi är i butik och inte är upptagna med kunder (Obs! Vi har ingen mobilsvar som vi lyssnar av, så skicka hellre ett mail så återkommer vi)  Tyvärr har telefonnumret kommit utländska bedragare tillhanda, som ringer konstant, dygnet runt, vilket gör att det inte går att svara längre. (samtalen är såklart anmälda och håller på spärras) Därför ber jag nu mina fina kunder att skicka sms eller mail istället. Tack för visad förståelse!

  0730610704

 

 

 

 

Drift & produktion:  Wikinggruppen